کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


هاست یک گیگابایتی

یک گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

85,000 تومان سالانه

هاست دو گیگابایتی

دو گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

سایر امکانات نامحدود

30,000 تومان سه ماهه
55,000 تومان شش ماهه
95,000 تومان سالانه

هاست سه گیگابایتی

سه گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

سایر امکانات نامحدود

13,000 تومان ماهانه
36,000 تومان سه ماهه
68,000 تومان شش ماهه
126,000 تومان سالانه

هاست چهار گیگابایتی

چهار گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

سایر امکانات نامحدود

15,000 تومان ماهانه
42,000 تومان سه ماهه
83,000 تومان شش ماهه
156,000 تومان سالانه

هاست پنج گیگابایتی

پنج گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

سایر امکانات نامحدود

17,000 تومان ماهانه
48,000 تومان سه ماهه
91,000 تومان شش ماهه
172,000 تومان سالانه

هاست شش گیگابایتی

شش گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

سایر امکانات نامحدود

20,000 تومان ماهانه
57,000 تومان سه ماهه
109,000 تومان شش ماهه
208,000 تومان سالانه

هاست هشت گیگابایتی

هشت گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

سایر امکانات نامحدود

22,000 تومان ماهانه
63,000 تومان سه ماهه
121,000 تومان شش ماهه
232,000 تومان سالانه

هاست ده گیگابایتی

ده گیگابایت فضا

ترافیک نامحدود

سایر امکانات نامحدود

25,000 تومان ماهانه
72,000 تومان سه ماهه
139,000 تومان شش ماهه
268,000 تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution