سال نو آمد سپاس ای جاودان / جان ما آسوده دار و جاودان
هم خرد افزای و هم مهر و توان / روز نو ، امیٌد نو بر دل نشان
گشت گرداگرد مهر تابناک ایران زمین / روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین
نوروز ۹۴ بر تمامی مردم به خصوص کاربران گرامی فرخنده باد.


شرکت فناوری اطاعات گیتی هخامنش پاسارگاد


Saturday, March 21, 2015

« بازگشت